Orlando Bloom แต่งขึ้นคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: เลือกเสื้อผ้าและอุปกรณ์ใดควรออร์แลนโดบลูมสวมไปเขาตัวใหญ่ฟิล์มถัดไปในลักษณะ.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก