Simpsons Trang chủ tương tácTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Đi bộ qua nhà Simpsons như bạn sống ở đó. Mục tiêu của bạn là để hoàn thành của bạn để làm danh sách.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.