Đảng trang trí 6Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Đảng trang trí 6


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.