Hannah Montana: Không dây Quest



Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giúp Miley tìm thấy Nhật ký của cô. Nhanh lên, hoặc toàn bộ trường học sẽ đọc bí mật của cô!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.