Kim Possible Stitch trong thời gianTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Một Kim Possible trực tuyến trò chơi tuyệt vời của Disney. Giúp Kim để fullfill các nhiệm vụ khác nhau trong thời gian và ngăn chặn con khỉ nắm tay lắp ráp Tempus Simia Idol! Tránh chướng ngại vật và kẻ thù và xem của Kim lifebar và hoàn thành các cấp trong thời gian hoặc bạn sẽ mất một cuộc sống.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.