Kéo đua 3Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Điều khiển: Lên/xuống: thay đổi lên/không gian: khí N: nitơ tăng để bỏ qua giới thiệu báo chí không gian!Lưu ý: Để bật kéo đua 2 điều khiển, đi đến ' tùy chọn!'


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.