Nhiệm vụ ba xTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Hoàn thành nhiệm vụ của bạn là ba X. Nước đếm ngày bạn.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.