Buggy chạy 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Cố gắng để có được để kết thúc trước khi thời gian bom phát nổ và lỗi của bạn 2 thổi để bit! Sử dụng không gian bar - để nhảy qua các quả bom. Sử dụng W, A, S, D - để di chuyển.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.