TG Motocross 3Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: 3 cấp độ khó khăn hơn dần dần của cân bằng xe gắn máy của bạn và làm cho nó qua lỗ trống núi.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.