Tessa Spa và thẩm Mỹ việnTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tessa là có một cuộc họp quan trọng vào ngày hôm nay và như chúng ta đều biết, cảm nhận đầu tiên vấn đề rất nhiều. Cô phải nhìn tuyệt đẹp.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.