Doc Oak hung hăngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Sống thời điểm này một lần nữa khi bạn xem phim nhện người đàn ông 2 khi Doc Oak đã đi hạt xung quanh thành phố.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.