Kilroy 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Hiển thị không có lòng thương xót đối với những người đột biến. Có súng máy và bắn đi ở trang trại Chernobyl Kilroy 2.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.