Gửi trò chơi

Tên bạn: Yêu cầu.
Trang web của bạn: Yêu cầu. Phải chứa http://
Email của bạn: Yêu cầu.
Tên trò chơi: Yêu cầu. Tên của trò chơi.
Thể loại: Các thể loại trò chơi này đặt liên quan đến.
Trò chơi mô tả: Yêu cầu. Một mô tả về các trò chơi.
Game Tags: Các từ có liên quan đến các trò chơi sẽ hiển thị như các liên kết trên các trang web trò chơi. Họ sẽ liên kết đến một trang liệt kê các trò chơi khác với cùng một khoá. (Ngăn cách bởi comas)
Trò chơi biểu tượng: Yêu cầu. Url để trò chơi biểu tượng (phải được lưu trữ trên trang web của bạn)
Tệp trò chơi: Yêu cầu. Url đến tập tin trò chơi (phải được lưu trữ trên trang web của bạn)
Loại tập tin trò chơi: Các loại tập tin mà bạn gửi.
Thương mại giao thông: Kích hoạt cho thương mại giao thông
Đối ứng liên kết trang: Yêu cầu. Liên kết của chúng tôi phải được lưu trữ trên trang web của bạn.